คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนในรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิทยาเขตกาญจนบุรี

คำชี้แจง  การประเมินรายวิชา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง

The instruction for course evaluation is aimed at gathering data to improve the curriculum and teaching activities for better efficiency. Therefore, your cooperation in providing honest feedback is greatly appreciated.

มีคำถาม 32 ในแบบสำรวจนี้